Γενικοί όροι

Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «Inter Telecom O.E.» που εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, επί της οδού Κρυστάλλη 3, Τ.Κ.: 601 33, με Α.Φ.Μ.: 999047080, Δ.Ο.Υ.: Κατερίνης (εφεξής «η Εταιρεία») και του Συνδρομητή (εφεξής «ο Συνδρομητής»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ορισμοί

Άδεια

Η Γενική Άδεια για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δραστηριοτήτων, που χορηγήθηκε και κατέχει η Εταιρεία από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό 10-133.

Αίτηση

Η αίτηση παροχής υπηρεσιών η οποία υπογράφεται από τον Συνδρομητή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός κλήσης

Ο τηλεφωνικός αριθμός, τη χρήση του οποίου παραχωρεί η Εταιρεία στον Συνδρομητή, με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών.

Συνδρομητής

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρεία για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την πρόσβασή του στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας.

Σύμβαση

Η παρούσα, που περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους, τα Παραρτήματά της και την Αίτηση.

Δίκτυο

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας και η υποδομή αυτού το οποίο χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τιμοκατάλογος

Ο κατάλογος με τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις των παρεχομένων υπηρεσιών, ο οποίος ενημερώνεται κατά καιρούς σύμφωνα με το δικαίωμα της Εταιρείας να καθορίζει και να μεταβάλλει τις χρεώσεις αυτές.

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν διπλής κατεύθυνσης ηχητική επικοινωνία, καθώς και άλλες υπηρεσίες που θα αποφασίσει η Εταιρεία να προσφέρει, όπως θα περιγράφονται στον Τιμοκατάλογο ή/και σε σχετικές οδηγίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών.

Εξοπλισμός

Κάθε κατάλληλη για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συσκευή που πληροί τους όρους της νομοθεσίας.

Φορέας

Ο κάθε φορέας, οργανισμός, εταιρεία ή αρχή που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία εμπλέκεται στην υλοποίηση της φορητότητας αριθμών και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ε.Σ.Α.

Το «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης», όπως αυτό προσδιορίζεται σε σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης

2.1. Οι Υπηρεσίες παρέχονται μέσω Διαδικτύου και εξαρτώνται από ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων, που βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της Εταιρείας.

2.2. Η πρόσβαση του Συνδρομητή στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται με δική του ευθύνη και δαπάνη. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σύνδεσης όπως και η παραμετροποίηση του τερματικού εξοπλισμού και του τοπικού δικτύου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή και να την καταστήσουν αδύνατη.

2.3. Για τη λειτουργία των Υπηρεσιών απαιτείται συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

2.4. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα μπορούν να παρέχονται Υπηρεσίες και κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

2.5. Σε περίπτωση χρήσης αριθμού κλήσης με γεωγραφικό προσδιορισμό, ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να κάνει μόνιμη χρήση του αριθμού κλήσης έξω από τη γεωγραφική περιοχή για την οποία του εκχωρήθηκε, με βάση το Ε.Σ.Α.. Ωστόσο, επιτρέπεται η περιστασιακή χρήση νομαδικού χαρακτήρα (χρήση σύνδεσης από διαφορετική γεωγραφική θέση από τη Σταθερή Θέση εγκατάστασής της).

2.6. Δεν παρέχεται δυνατότητα δρομολόγησης κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

3. Ενεργοποίηση υπηρεσιών

3.1. Η ενεργοποίηση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του Συνδρομητή ή ηλεκτρονικής εγγραφής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

3.2. Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον Συνδρομητή και ο τελευταίος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά του, τη διεύθυνση κατοικίας του από την οποία θα γίνεται η μόνιμη χρήση των υπηρεσιών, Α.Φ.Μ., έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει το δικαίωμα χρήσης αριθμοδοτικών πόρων που του έχει εκχωρηθεί από άλλους φορείς και γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας καθώς και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς την Εταιρεία που σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απευθύνονται σε τρίτους Φορείς/Παρόχους και η υπογραφή των οποίων απαιτείται προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν από την Εταιρεία ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στον Φορέα. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση μη ενεργοποίησης ή καθυστέρησης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Φορέα, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του Φορέα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.3. H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας

4. Διάρκεια και καταγγελία σύμβασης

4.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

4.2. Η διάρκεια αυτή, παρατείνεται με κάθε ανανέωση του υπολοίπου της σύνδεσής του Συνδρομητή ή/και με κάθε είδους χρήση των υπηρεσιών που χρεώνουν τη σύνδεση.

4.3. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

4.4. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής του οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, χάνει το τυχόν υπολειπόμενο ποσό της σύνδεσής του.

4.5. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται επιπρόσθετα να καταγγείλει αμέσως και αζημίως για αυτήν την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους ή συμφωνίες μεταξύ του Συνδρομητή και της Εταιρείας ή διανομέα, αντιπροσώπου, συνεργάτη ή μεταπωλητή της και η μη συμμόρφωση συνιστά παράνομη πράξη. Η Εταιρεία δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των υπηρεσιών αυτών.
  • Σε περίπτωση μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση προς τον Συνδρομητή σχετικής ειδοποίησης.
  • Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνδρομητή ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής καταστεί αφερέγγυος προς τους δανειστές του.
  • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
  • Σε περίπτωση που η Άδεια για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί, λήξει, ακυρωθεί, τροποποιηθεί μερικά ή ολικά.
  • Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων άλλων Παρόχων

4.6. Σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αιτήθηκε. Ο Συνδρομητής χρεώνεται μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το διάστημα μέχρι την οριστική διακοπή των Υπηρεσιών λόγω της υπαναχώρησής του.

4.7. Οι χρεώσεις για δευτερογενή εκχώρηση ή για ανανέωση δικαιώματος χρήσης αριθμοδοτικών πόρων του Ε.Σ.Α., οι χρεώσεις που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση αιτημάτων φορητότητας αλλά και οι χρεώσεις των υπηρεσιών που παρέχονται για διάρκεια ορισμένου χρόνου συνιστούν εφάπαξ καταβαλλόμενες για την ορισμένη διάρκεια της Σύμβασης και όχι πάγιες χρεώσεις, και ως εκ τούτου ο Συνδρομητής δεν μπορεί να απαιτήσει επιστροφή μέρους ή όλου του χρηματικού ποσού που αφορά σε αυτές σε περίπτωση λήξης (λύσης ή καταγγελίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο) της Σύμβασης.

5. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

5.1. Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου και για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η λειτουργία του δικτύου που εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της, τηρώντας τους σχετικούς Κανονισμούς και Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών. Η Εταιρεία μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του δικτύου. Έφόσον είναι εφικτό να γίνει αναβολή και προγραμματισμός των εργασιών θα γνωστοποιηθεί στον Συνδρομητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

5.2. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα υπέχει για τις άμεσες και/ή έμμεσες ζημίες που τυχόν υπέστη ο Συνδρομητής, για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής

5.3. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, καθώς και για τυχόν πλημμελή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων ή για τη δρομολόγηση της εισερχόμενης κλήσης από το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο δίκτυο της Εταιρείας ή για την απόληξη της εξερχόμενης κλήσης στο δίκτυο προορισμού του καλούμενου αριθμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για διακοπές, παρεμβολές ή προβλήματα στην ποιότητα της κλήσης (εισερχόμενης ή εξερχόμενης), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από άλλο δίκτυο ή καταλήγει σε άλλο δίκτυο και η ποιότητα εξαρτάται αντικειμενικά και για λόγους τεχνικούς και από άλλα δίκτυα.

5.4. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών να εξετάζει κάθε αίτημα του Συνδρομητή σχετικά με την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, και να το εξυπηρετεί εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τον απαιτούμενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από ή εμπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς ή τηλεπικοινωνιακό ή άλλο εξοπλισμό στην κυριότητα Συνδρομητή.

5.5. Για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν στην ασφάλεια ή/και στην ακεραιότητα ή αξιοπιστία ή σταθερότητα του Δικτύου ή/και στο απόρρητο των επικοινωνιών ή για την αντιμετώπιση τυχόν απειλών ή άλλων αδυναμιών συστημάτων της Εταιρείας ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων του Συνδρομητή ή συνεργαζόμενων φορέων δικτύου), η Εταιρεία δύναται να διακόψει ή να μεταβάλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν κατά την κρίση της αυτό είναι αναγκαίο.

6. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

6.1. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει στην αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά, έντυπα, καθώς και στα λοιπά αναγκαία κατά νόμο δικαιολογητικά έγγραφα.

6.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών και εγγράφως (με fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή) τυχόν μεταβολή των στοιχείων (προσωπικών ή άλλων) που περιλαμβάνονται στην αίτηση και/ή έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της αιτήσεως διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να καταγγείλει άμεσα την παρούσα με υπαιτιότητα του Συνδρομητή.

6.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικά με κάθε σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό κανόνα ή Νόμο και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που έχει στόχο την πρόκληση βλάβης τόσο στην Εταιρεία και στις παρεχόμενες από αυτή Υπηρεσίες όσο και την μείωση του επιπέδου ασφαλείας τους ούτε να επεμβαίνει στο τηλεπικοινωνιακό υλικό της Εταιρείας, ως και σε οποιονδήποτε τρίτο. Η παράβαση του παρόντος όρου παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσης με υπαιτιότητα του Συνδρομητή, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της εκ του Νόμου.

6.4. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, να προβεί κατά την κρίση της άμεσα σε μερική ή/και ολική διακοπή της υπηρεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους Συνδρομητές της αλλά και την ίδια από ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Εταιρεία ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή, ο τελευταίος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία της Εταιρείας και η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της, ενώπιον των Διοικητικών και λοιπών Αρχών και Δικαστηρίων.

6.5. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, μη κοινοποίηση των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αντιληφθεί χρήση του κωδικού του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεσή του), οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία από παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή για χρήση από τρίτα πρόσωπα.

6.6. Σε περίπτωση απώλειας του «Κωδικού Πρόσβασης» του Συνδρομητή ή χρήσης του από τρίτον, με ή χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Καθ’ όλο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, ο Συνδρομητής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικώς για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στην Εταιρεία από την παράτυπη ή/και παράνομη χρήση των Υπηρεσιών.

6.7. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τις ισχύουσες τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και για τα δικαιώματά του σε σχέση με την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από το δικτυακό τόπο ή τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

6.8. Ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να μεταπωλεί, να εκμεταλλεύεται ή εν γένει να κάνει χρήση της υπηρεσίας που λαμβάνει από την Εταιρεία κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και την πολιτική ορθής χρήσης της Εταιρείας, εκτός κι αν η τελευταία έχει εγγράφως συναινέσει.

7. Χρεώσεις - Πληρωμές

7.1. Για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης καθώς και για τυχόν λοιπές χρεώσεις, ο Συνδρομητής χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Εταιρείας ο οποίος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

7.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά Τιμοκαταλόγου.

7.3. Τυχόν τροποποίηση των τιμών του Τιμοκαταλόγου που συνεπάγεται μεγαλύτερη χρηματική επιβάρυνση για τον Συνδρομητή από αυτή που ίσχυε προηγουμένως (εξαιρουμένων των περιπτώσεων τροποποίησης του Τιμοκαταλόγου λόγω προσθήκης σε αυτόν τιμολογίων για νέες υπηρεσίες ή περιπτώσεων αύξησης τιμολογίων για υπηρεσίες που δεν λαμβάνει ο Συνδρομητής βάσει της παρούσας) θα τίθεται σε ισχύ μετά από ένα (1) μήνα ή νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται είτε στον τύπο είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων ή αποφάσεων, ο δε Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα αζημίως εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της σχετικής κοινοποιήσεως. Μειώσεις τελών δύνανται να ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους.

7.4. Ειδικά για τις αναπροσαρμογές των τιμοκαταλόγων τηλεφωνίας εξωτερικού και εθνικών κλήσεων προς προορισμούς διάφορους των γεωγραφικών αριθμών και των αριθμών κινητής τηλεφωνίας (ενδεικτικά, σύντομοι κωδικοί, αριθμοί πολυμεσικής πληροφόρησης, αριθμοί αυξημένης χρέωσης), δεν ισχύει η ως άνω (παράγραφος 7.3) υποχρέωση της Εταιρείας για ενημέρωση των Συνδρομητών με άλλα μέσα πριν την εφαρμογή των νέων χρεώσεων, πλην της υποχρέωσης για δημοσίευση των αναπροσαρμογών στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Οι αναπροσαρμογές αυτών των κατηγοριών επιπρόσθετα εξαιρούνται από την υποχρέωση της Εταιρείας για παραχώρηση προθεσμίας ενός (1) μήνα από την δημοσίευση των αναπροσαρμογών μέχρι την εφαρμογή τους στην τιμολόγηση του Συνδρομητή.

7.5. Στην περίπτωση χρήσης προπληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο Συνδρομητής ανανεώνει το υπόλοιπο του προσωπικού λογαριασμού του ώστε αυτό να είναι ίσο ή μεγαλύτερο της χρέωσης για την υπηρεσία που επιθυμεί να λάβει όπως αυτή αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει από καμία αιτία για τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών της στον Συνδρομητή και ο τελευταίος οφείλει να σταθμίσει τον κίνδυνο ξαφνικής διακοπής των υπηρεσιών που η Εταιρεία του παρέχει, σε περίπτωση που η χρέωσή του υπερβεί το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του.

7.6. Στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, ο Συνδρομητής ενδέχεται να λαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες επιφέρουν τέλος χρήσης για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση έλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας της περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος, και ενώ η παρούσα Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, η Εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει αυτοματοποιημένα σε ανανέωση της υπηρεσίας για αντίστοιχο διάστημα, χρεώνοντας τον λογαριασμό του Συνδρομητή. Στην περίπτωση χρήσης προπληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και εφόσον δεν επαρκεί το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού για την εκ νέου χρέωση της υπηρεσίας, η παρεχόμενη αυτοματοποιημένη υπηρεσία ενδέχεται να διακοπεί και να επηρεάσει τη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται στον Συνδρομητή.

7.7. Ο Συνδρομητής, μέσω της προσωπικής του σελίδας διαχείρισης στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και με τη χρήση προσωπικών κωδικών που του αποστέλλονται, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για όλες τις χρεώσεις που αφορούν τον λογαριασμό του, καθώς και στην ανάλυση των κλήσεών του.

7.8. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, ενώ μπορεί να προβεί σε οριστική διακοπή για τους ίδιους λόγους μετά από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής.

7.9. Σε περίπτωση προσωρινής και/ή οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τα παραπάνω ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς, καθώς και τα τυχόν τέλη επανασύνδεσης, προκειμένου να επανασυνδεθεί με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και να κάνει εκ νέου χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

7.10. Συμφωνείται και συνομολογείται ρητά ότι αναγνωρίζεται στην Εταιρεία μονομερές δικαίωμα δυνάμει του οποίου η Εταιρεία κατά την εύλογη κρίση της καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Συνδρομητή για την πραγματοποίηση κλήσεων ανά τηλεφωνική σύνδεση που διατηρεί στην Εταιρεία ή συνολικά για όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνει από την τελευταία. Με την εξάντλησή του η Εταιρεία δικαιούται να εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο, καθώς και να αναστέλλει προσωρινά την παροχή της Υπηρεσίας μέχρι την εξόφληση του.

8. Απόρρητο των επικοινωνιών - Προστασία προσωπικών δεδομένων

8.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω τρίτων δικτύων.

8.2. Η Εταιρεία δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή επιτρέπεται μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συμμορφώνεται, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει, στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής ή διοικητικής απόφασης χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση στον Συνδρομητή. Με σκοπό την εκτέλεση της παρούσας, η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Συνδρομητή.

8.3. Η Εταιρεία τηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία και δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8.4. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Εταιρεία και το προσωπικό της καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Συνδρομητή, νόμου, δικαστικών ή εισαγγελικών αποφάσεων ή διατάξεων ή εν γένει παραγγελιών ή εντολών. Επιπλέον, η Εταιρεία δηλώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, απαιτείται η διαβίβαση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψή τους. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη συμμόρφωση με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των ρυθμιστικών αποφάσεων σε ισχύ. Επίσης η Εταιρεία δηλώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια είσπραξης των λογαριασμών απαιτείται η διαβίβαση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους εισπρακτικούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη των λογαριασμών του Συνδρομητή.

8.5. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κάνει χρήση των υπηρεσιών τις οποίες λαμβάνει ο πρώτος και οι οποίες διέπονται από τους όρους της Σύμβασης όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από την χρήση (συμπεριλαμβανομένης, για λόγους επισήμανσης και μη περιοριστικά, της έκδοσης αναλυτικού λογαριασμού) καθώς και στην πολιτική απορρήτου των επικοινωνιών. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για παραβάσεις του δικαίου περί απορρήτου των επικοινωνιών ή περί προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο Συνδρομητής από τρίτα πρόσωπα.

9. Ανωτέρα βία

9.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, πόλεμοι, απεργίες, ατυχήματα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων (ιδιαίτερα αν αυτά τα χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για τη λήψη της υπηρεσίας από την Εταιρεία), δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, παρέλευση της υπηρεσίας σε διαφορετική τοποθεσία από αυτή που δηλώνει ο Συνδρομητής ως μόνιμη διεύθυνση, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού, βλάβες ή δυσλειτουργίες ή κακή χρήση/λάθος παραμετροποίηση του τερματικού εξοπλισμού του Συνδρομητή, κ.λπ

9.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων τρίτων που αναγκαστικά χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών της.

10. Τελικές διατάξεις

10.1. Ακυρότητα κάποιου/ων όρου/ων δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης και οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ και επιφέρουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Τα μέρη δε, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλήσιους, κατά το δυνατό, περιεχομένου.

10.2. Επιμέρους υπηρεσίες που διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας ενδέχεται να συνοδεύονται από συμπληρωματικούς όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και οι οποίοι (εφόσον υφίστανται) είναι αναρτημένοι στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

10.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης όρων της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί ενημέρωση του Συνδρομητή τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την εφαρμογή της με κάθε πρόσφορο μέσο, και ενδεικτικά με ανάρτηση του περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Ο συνδρομητής δικαιούται, εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μηνός να αντιταχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην ως άνω προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση των όρων της παρούσας Σύμβασης και να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ αυτού και της Εταιρείας υφιστάμενη σύμβαση. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μήνα η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόσει την σχετική προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του/των όρου/ όρων της παρούσας Σύμβασης, τεκμαιρομένης της συναίνεσης του Συνδρομητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα, εντός ενός (1) μήνα από την κατά περίπτωση κοινοποίηση ή δημοσίευση, να υπαναχωρήσει από την παρούσα αζημίως, με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, διαφορετικά, η μη καταγγελία αποτελεί σιωπηρή αποδοχή των τροποποιήσεων, Το τελευταίο αυτό δικαίωμα του Συνδρομητή αναστέλλεται αν οι τροποποιήσεις επιβάλλονται εκ του νόμου ή κανονισμού ή απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης αρμόδιας Αρχής

10.4. Ρητά συνομολογείται ότι ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά του από τη παρούσα Σύμβαση. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλόμενων από τον Συνδρομητή ποσών με βάση τη Σύμβαση.

10.5. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις και τους Κανονισμούς των Ε.Ε.Τ.Τ, ΑΔΑΕ & ΑΠΔΠΧ που ισχύουν επί των συναλλαγών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και όλες τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή/ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι θα επιδιωχθεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη καταρχήν η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας κάθε προσπάθειας για εξωδικαστική διευθέτηση της ανακύπτουσας διαφοράς και τα μέρη οδηγηθούν στην δικαστική επίλυσή της, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια είτε της πόλης που ο Συνδρομητής έχει την κατοικία ή την έδρα του είτε το Δικαστήριο του τόπου κατάρτισης της παρούσας Σύμβασης. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία είναι η Ελληνική.